Terms of service (Danish)

Betingelser og Vilkår

Civitas Platform, Civitas Software ApS
Opdateret d. 3/2 – 2019.

Nedenstående Betingelser og Vilkår gælder al brug af hjemmeside (www.civitas-software.com) og Applikationen Civitas Platform (app.civitas-software.com).
Civitas Software ApS benævnes som “Civitas Software”, “os”, “vi”.
Vi tilbyder udelukkende Applikationen og tillægsprodukter og -ydelser til erhvervskunder, som benævnes: “Kunde”, “Kunden”.

Bemærk:
Ved oprettelse af adgang til Applikationen accepterer Kunden Civitas Softwares Persondatapolitik og Databehandleraftale samt disse Betingelser og Vilkår.
Kunden indestår personligt for at lovligt kunne acceptere disse Betingelser og Vilkår på vegne af den virksomhed du repræsenterer.

Civitas Software kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og Vilkår. De gældende Betingelser og Vilkår er tilgængelige i Applikationen og/eller på tilknyttede hjemmesider, samt vil der blive annonceret om ændringer og opdateringer. Brug af Applikationen og/eller tilknyttet hjemmesider efter ændring af Betingelserne og Vilkår, betragtes som din (Kundens) accept af de ændrede Betingelser og Vilkår.

Erhvervelse

Ved brug af Applikationen giver Civitas Software Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset brugsret til at anvende Applikationen. Kunden indestår for og har fuldt ansvar for dem, som benytter Applikationen.
Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Yderligt må Kunden på ingen måde overdrage Applikationen, herunder abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Civitas Software.

Varighed

Så længe Kunden har adgang til Applikationen, eller i øvrigt benytter sig af Applikationen gælder disse Betingelser. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Civitas Software skriftligt.

Opdateringer og drift

Civitas Software forbeholder sig retten til at ændre og opdatere på Applikationen. Vi tilstræber os at udføre disse opdateringer og ændringer, så de ikke er til gene for Kunden. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at lukke adgangen til Applikationen mens opdateringerne foretages. Civitas Software tilstræber ligeledes en højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men vi garanterer ikke for denne.

Kommerciel aktivitet

Civitas Platform må bruges af Kunden i kommercielle sammenhæng, men udelukkende i form af kommercielle aktiviteter på Kundens domæne. Dvs. Kunden har mulighed for at sælge reklamepladser, sponsoreret indlæg og beslægtet aktivitet på Kundens domæne.
Civitas Software har til enhver tid ret til at bruge Kundens indhold og domæne til markedsføring og kommercielle aktiviteter. Dette kan Civitas Software gøre at advare Kunden og godtgøre ikke Kunden for brugen heraf.

Betalingsbetingelser og pris

Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms, priser kan findes på Civitas Softwares hjemmeside. Ændringer i afgifter, nettoprisindekset, valutakurser, forsikring, indkøbsomkostninger og fragt medfører, at Civitas Software kan justere priser, således at Civitas Software stilles uændret. Derudover er det gældende at Civitas Software har ret til at ændre priser, indhold og sammensætning på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved hjemmeside opslag.
På det enkelte abonnement fremgår faktureringsperiode og betalingstidspunkt. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt opkræves beløbet for abonnementet forud for hvert år, en måned før abonnementsperiodens start.
Ved betalingen sendes en faktura for købet til Kundens e-mail. 
Betalingsbetingelser for fakturaens forfaldsdato er som standart 8 dage netto efter fakturadato. Beløbet indbetales på bankkonto: Sydbank / Reg. nr.: 7117 / Konto nr.: 0001266555. Faktura nr. skal angives ved betalingen. Sker betalingen efter forfaldsdato tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 kr.
Hvis Kunden gør brug af at købe tillægsprodukter og -ydelser accepteres det samtidig at betalingen for disse sker særskilt efter aftale.

Refundering og fortrydelsesret

Der gælder ingen refundering og fortrydelsesret ved benyttelse af Applikationen og tillægsprodukter og -ydelser, da det udbydes digitalt til den erhvervsdrivende Kunde.

Opsigelse

Opsigelse skal ske senest to måneder før en ny abonnementsperiode påbegyndes. En opsigelse skal udtrykkeligt skrives skriftligt på e-mail til Civitas Software og er gældende ved skriftlig bekræftelse på modtagelse.
Civitas Software kan opsige et Kunde abonnement med 3 måneders varsel, eller med øjeblikkeligt virkning ved væsentlige overtrædelser af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller Kundens insolvens.

Overdragelse

Civitas Software har til enhver tid ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Endvidere har Civitas Software ret til at bruge underleverandører, herunder blandt andet til opbevarelse af data. Du kan finde en liste over underleverandører Civitas Software anvender til databehandling under “Leverandørliste” på Civitas Softwares hjemmeside.

Kundedata

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data på Applikationen, såfremt Kundens abonnement er gyldigt.
Al data Kunden indtaster (kundedata) og eller sender til Civitas Software gennem Applikationen eller via andre tjenester, har Civitas Software alene brugsretten til. Ejendomsretten til kundedata tilhører Kunden. Såfremt Kunden ønsker at få udleveret kundedata, skal Kunden betale Civitas Software omkostningerne som følge heraf.
Civitas Software kan frit benytte kundedata til statistisk og forretnings øjemed til tredjepart, uden godtgørelse til Kunden.
Hvis Kundens abonnement udløber eller opsiges er det Kundens ansvar at hente det indtastede kundedata ud af Applikationen, dette garanterer Civitas Software ikke for.
Ikke offentliggjorte informationer og kundedata, som kunden indtaster i Applikationen eller på anden vis deles med Civitas Software, behandles fortroligt.
I særlige tilfælde kan der skriftligt mellem Kunden og Civitas Software aftales et andet ejerforhold af kundedata.

E-mail udsendelse

Civitas Software har ret til at udsende e-mails til Kunden, der vurderes til at have interesse. Dette gælder eksempelvis ved henvendelse om en demopræsentation, nye opdateringer, nye funktioner og andre relevante emner der vedrører Applikationen og Civitas Software. Civitas Software forbeholder sig ligeledes retten til at sende relevante reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails.
Afmeldelse af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på “afmeld” linket i de fremsendte e-mails.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Civitas Software ejer Applikationen og har ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen. Al brug af data og materiale vedrørende Applikationen kræver Civitas Softwares skriftlige samtykke. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale til Kunden.
Kunden indestår for at alt kundedata og materiale der oprettes/uploades til Applikationen hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.
Kunden giver Civitas Software, tilknyttet underleverandører og samarbejdspartnere brugsretten til kundedata der oprettes/uploades af Kunden.

Datasikkerhed

Behandlingen af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for og som opbevares i Applikationen er reguleret i Databehandleraftalen imellem Civitas Software og Kunden. Databehandleraftalen kan findes i Applikationens administrationspanel.  Behandlingen af Kundens personoplysninger og ansvaret heraf, findes dels i disse Betingelser og i Civitas Softwares Persondatapolitik.

Ansvar

Priser og brug af Civitas Platform afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår på eget ansvar. Civitas Software kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af Applikationen.
Civitas Software fraskriver sig alt ansvar for problemer og tab der opstår på grund af forhold uden for Civitas Softwares kontrol. Dette indbefatter fx. hackerangreb, strømafbrydelser, problemer med hardware, problemer med internetforbindelse, vira eller anden form for force majeure.
Civitas Software hæfter udelukkende alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsag aldrig overstige det beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.
Brug af Applikationen, herunder bl.a. oprettelse af indhold, redigering af indhold og sletning af indhold og anden bistand/support/kommunikation fra Civitas Software skal udelukkende ses som vejledende. Brug af Applikationen er på eget ansvar og derfor kan Civitas Software ikke stilles til ansvar herfor. Under alle omstændigheder ved brug af Applikationen skal Kunden selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Vi gør vores bedste for at vejlede og hjælpe Kunden så godt vi kan.
Kunden er ansvarlig for at betingelser, retnings vilkår og Cookie bestemmelser på det pågældende Kunde domæne, er i overensstemelse med gældende ret. Civitas Software stiller vejledende hjælp til dette til rådighed for Kunden, men Civitas Software er ikke ansvarlig for dette.
Civitas Software kan ikke stilles til ansvar for forhold der inkludere Kunden og brug af Applikationen på Kundens Domæne.

Ved uenighed

Opstår der uenighed mellem Kunden og Civitas Software skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.